Dutch English

Behandelovereenkomst

Vooraf
De therapeut
[1] heeft bij wet een overeenkomst met de cliënt nodig om een behandeling aan te gaan. Een overeenkomst komt tot stand door opdracht en aanvaarding. Dus wanneer een cliënt bij de therapeut komt met een hulpvraag en de therapeut hierop ingaat door te gaan behandelen, is er sprake van een behandelovereenkomst (mondeling). Er is geen schriftelijke behandelovereenkomst nodig in geval van volwassen handelingsbekwame cliënten.
Toch wordt voor de positie van de therapeut in geval een klacht wordt ingediend, dringend aangeraden en door beroepsorganisaties ook verplicht gesteld, een schriftelijke overeenkomst af te sluiten.
De keuze is tot nog toe aan de beroepsorganisaties om dit verplicht te stellen en als dit niet verplicht is, is het aan de therapeut welke vorm hij/zij kiest.
We hebben hier een behandelovereenkomst met handtekening als voorbeeld gegeven, maar als je niet hiertoe verplicht bent en dit ook niet wilt, geef dan in ieder geval de algemene voorwaarden mee aan jouw cliënt.
Je kunt jouw eigen touch aan de behandelovereenkomst geven wat lay out betreft en aanpassen op jouw eigen werkwijze, bijvoorbeeld bij de vorm van betaling. Als de cliënt zijn handtekening heeft gezet, geef je een kopie van de getekende overeenkomst aan jouw cliënt.

Een behandelovereenkomst is er om zaken goed geregeld te hebben, voor het geval iemand een klacht heeft. Maar we realiseren ons dat je tegelijkertijd niet een administratief zakelijke sfeer naar je cliënt wilt uitstralen en je de hoogst noodzakelijke dingen noemt in de behandelovereenkomst.
Zorg daarom voor goede informatie op jouw website. Zie daarvoor ook de website criteria van RBCZ.
Neem in het cliëntdossier de basisgegevens van de cliënt op. Welke items dit zijn, zie je op het cliëntregistratieformulier dat ook in dit document --aansluitend op de behandelovereenkomst en algemene voorwaarden—is opgenomen.
 

BEHANDELOVEREENKOMST

Het volgende heb ik gelezen:

1De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

2De therapeut houdt een cliëntendossier bij. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard.  Zie PR 520 Hantering dossier voor RBCZ sectoren.

3De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. De cliënt verplicht zich middels het anamnesegesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.

4De therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van door de cliënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen. Maar met uitzondering van de gegevens waaromtrent de cliënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor statistische doeleinden.

5De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be-)handelingen verrichten.

6Aanvulling van de informatieplicht van de hulpverlener: het zwaartepunt komt te liggen op het “samen” beslissen over de behandeling met de patiënt/cliënt.

7De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indiende behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

8Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Indien de hulpvrager tegen het advies in van de therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de therapeut in het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.

9De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. De therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.

10U heeft het privacyreglement van praktijk gelezen (keuze: ”welke aan u is uitgereikt”, of “welke vermeld staat op de website van praktijk” en u stemt in met dit reglement.

11Betalingswijze van de behandelingen is [per pin, op rekening of contant per consult]. 

12De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 3 uur van tevoren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

13Voor klachten over de behandeling kan de cliënt zich voor het klachtrecht wenden tot de klachtenfunctionaris van de (naam beroepsorganisatie of –vereniging, www.nbcg.nl ).

Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.

Er bestaat inzagerecht voor nabestaanden.

Datum:                                    Plaats: ……………………………………..

Handtekening cliënt:    …………………………………………………………….

Naam cliënt:                 …………………………………………. ………………….

Adres:                           ………………………………………………………………

Postcode/Woonplaats:  ……………………………………………………………..

Geboortedatum:            ………………………………………………………………


Naam therapeut:          ……………………………………………………………..

Handtekening therapeut:……………………………….. …………………………                                                 


Lid code beroepsorganisaties:    ………… ……….      RBCZ registratie nr: . ………………………….

Praktijk AGB-code:                  …………… …….            Persoonlijke AGB-code ………………………..

Zie voor meer info: www…...nl (website praktijk)


Als jouw beroepsorganisatie een schriftelijke behandelovereenkomst niet verplicht heeft gesteld en jij dit ook niet wilt, geef dan wel de algemene voorwaarden aan jouw cliënt mee. Let op: bij bepaalde items moet je jouw gegevens invullen, of aansluiten op jouw praktijkvoering.

ALGEMENE VOORWAARDEN BEHANDELING

16De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

17De therapeut houdt een cliëntendossier bij. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard. Zie PR 520 Hantering dossier voor RBCZ sectoren.

18De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. De cliënt verplicht zich middels het anamnesegesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.

19De therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van door de cliënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen. Maar met uitzondering van de gegevens waaromtrent de cliënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor statistische doeleinden.

- De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be-)handelingen verrichten.

20De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

21Aanvulling van de informatieplicht van de hulpverlener: het zwaartepunt komt te liggen op het “samen” beslissen over de behandeling met de patiënt/cliënt.

22Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.

Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Indien de hulpvrager tegen het advies in van de therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de therapeut in het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.

De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. De therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.

- De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling van  € ….,-- (euro) voor het eerste consult met intakegesprek en met het bedrag van € …,-- per sessie hierop volgend.

23Betalingswijze van de behandelingen is [per pin, op rekening of contant per consult].

24De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

25De cliënt heeft het privacyreglement van praktijk …………..gelezen (keuze: ”welke aan u is uitgereikt”, of “welke vermeld staat op de website van praktijk ………….” en u stemt in met dit reglement.

26Voor klachten over de behandeling kan de cliënt zich voor het klachtrecht wenden tot de  (naam beroepsorganisatie of –vereniging, www…..nl ) en voor het tuchtrecht tot de Stichting TCZ, Tuchtrecht Complementaire Zorg (www.tcz.nu).

27Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.

28Er bestaat inzagerecht voor nabestaanden.

Cliëntregistratieformulier
Zorg dat je in jouw dossier de volgende basisgegevens van jouw cliënt hebt. 

Achternaam:                              ………………………………………………………………..

Voornamen:                                 ………………………………………………………………
Roepnaam:                                 ………………………………………………………………
Geboortedatum:                      ……………………………………………………………….

Adres:                                            ………………………………………………………………..

Postcode/Woonplaats:           ……………………………………………………………….
Telefoonnummer:                      ……………………………………………………………….
E-mailadres:                                 ………………………………………………………………..

Huisarts:                                 ………………………………………………………………..

Zorgverzekeraar:                      ………………………………………………………………….

Zorgrelatienummer:                      …………………………………………………………………

Diagnose reguliere geneeskunde:   

………………………….………………………………………………………………………..

[1] We gebruiken de term therapeut, maar die is ook te vervangen door behandelaar.